Spis treści

1. Wstęp
4. Skład kąpieli
4.1 Cynk
4.1.5 Kontrola
8. Nakładanie powłok
8.1 Przebieg procesu
13. Identyfikacja przyczyn i rozwiązywanie problemów
13.1 Tabela wad i sposobów naprawy
13.6 Wyolejanie wybłyszczacza

1. Wstęp

Technologia cynkowania słabo kwaśnego jest znana już stosunkowo długo i zmieniała się znacząco na przestrzeni lat. Na początku był to proces bardzo wrażliwy na skład kąpieli, zmiany temperatury, zmiany gęstości prądu. Obecnie cynkowanie słabo kwaśne stanowi jeden z najbardziej bezproblemowych i najprostszych procesów galwanicznego nakładania powłok metalicznych.

Początkowo jako sól przewodzącą i bufor stosowano chlorek amonu, jednak ze względu na problemy w oczyszczaniu ścieków i z korozją w galwanizerni został on wyeliminowany z większości systemów i zastosowano inne substancje mające na celu stabilizację pH i zmniejszenie przypaleń w zakresie wysokich gęstości prądowych.

W niektórych systemach nadal używa się lotnych związków organicznych jako wybłyszczaczy. Wykazują one często działanie drażniące na skórę i dlatego pod względem bezpieczeństwa pracy są one gorsze. Nowoczesne systemy cynku słabokwaśnego różnią się znacznie od klasycznych systemów. W nowoczesnych systemach:

- wyeliminowano konieczność zastosowania kwasu borowego i chlorku amonu przez zastosowanie innych soli buforowych.
- stosuje się układy synergicznie oddziałujących dodatków organicznych rozpuszczalnych w wodzie.

Zastosowanie systemu synergicznie oddziaływujących dodatków organicznych wzajemnie zwiększających swoją rozpuszczalność, umożliwiających uzyskanie wysokiego połysku powłoki oraz stosunkowo równomiernego rozkładu w szerokim zakresie gęstości prądów, pozwala również na zmniejszenie dawek tych substancji dozowanych podczas eksploatacji kąpieli (rozpuszczalne w wodzie środki powierzchniowo czynne pozwalające na rozpuszczenie wybłyszczacza w wodzie). Dobrze dobrane dodatki organiczne umożliwiają zastosowanie roztworu soli podstawowych - lepsze krycie, lepsza przyczepność pasywacji, kąpiel można eksploatować przy wyższych wartościach pH, jest bardziej odporna na zanieczyszczenia organiczne.

Do najważniejszych ZALET cynku słabo kwaśnego należą:

1. Bardzo dobre właściwości wyrównujące i wysoki połysk powłoki, konkurencyjny pod tym względem dla powłok dekoracyjnych Ni/Cr (powłoki cynkowe nakładane z kąpieli chlorkowej charakteryzują się mniejszą trwałością połysku, co na chwilę obecną ogranicza ich zastosowanie do celów dekoracyjnych w stosunku do powłok Ni/Cr).
2. Wydajność prądowa rzędu 95 - 100 %.
3. Możliwość pokrywania tzw. trudnych podłoży, a mianowicie stali wysokowęglowych, żeliwa a także stali utwardzanych.


Do najistotniejszych WAD cynku słabo kwaśnego można natomiast zaliczyć:

1. Właściwości korozyjne kąpieli i związane z tym koszty wynikające z konieczności zastosowania wyposażenia z materiałów odpornych na korozyjne działanie kąpieli.
2. Słaba wgłębność kąpieli, co skutkuje gorszym rozkładem grubości nakładanej powłoki, w szczególności na detalach o skomplikowanych kształtach.

4. Skład kąpieli

4.1 Cynk

4.1.5 Kontrola

Ze względu na nieco większą wydajność prądową anodowego procesu rozpuszczania anod cynkowych - około 100 % - w porównaniu do wydajności prądowej katodowego procesu wydzielania cynku na pokrywanych detalach - około 95 % - stężenie Zn w kąpielach chlorkowych wykazuje tendencję do ciągłego wzrostu. Tempo tego przyrostu jest uzależnione od wielu czynników związanych z warunkami prowadzenia procesu. W układach bębnowych - charakteryzujących się dużym wynoszeniem - często możliwe jest ustabilizowanie zawartości Zn w kąpieli na pewnym stałym poziomie. W układach zawieszkowych, gdzie wynoszenie kąpieli na detalach jest znacznie mniejsze, stężenie Zn rośnie zazwyczaj znacznie szybciej osiągając w ostateczności poziom wpływający negatywnie na jakość osadzanych powłok. Nadmierna zawartość cynku w elektrolicie objawia się m.in. pogorszeniem wgłębności i zdolności krycia kąpieli, obniżeniem punktu zmętnienia, pogorszeniem połysku i powstawaniem matowych powłok w obszarach niskich gęstości prądu. Galwanizerzy nie posiadający możliwości analitycznego oznaczania Zn w kąpieli i opierający swoje działania na wizualnej ocenie jakości powłok decydują się czasami w takiej sytuacji na zwiększenie poziomu wybłyszczacza w kąpieli, co w początkowym stadium problemu przynosi pozytywny efekt. Niemniej długotrwałe kontynuowanie takiego postępowania (likwidowanie złej jakości powłoki w niskich gęstościach prądu przez dodatek wybłyszczacza) przede wszystkim zwiększa koszt prowadzenia procesu (zwiększone zużycie wybłyszczacza, nakładanie grubszych niż założono powłok Zn) i prowadzi do jeszcze większych problemów w przyszłości, generujących dodatkowe koszty, jakie musi ponieść firma (koszt związane z rozcieńczaniem i regeneracją kąpieli, utylizacją nadmiaru elektrolitu, ponowną obróbką detali z wadliwymi powłokami, reklamacjami klientów).

Stosunkowo często spotyka się opinie, według których jednym ze skuteczniejszych sposobów radzenia sobie z przyrastającym stężeniem Zn w kąpielach chlorkowych jest zmniejszenie powierzchni anod cynkowych zanurzonych w elektrolicie. Zalecenia takie znajduje się czasami nawet w instrukcjach technologicznych dużych i znanych dostawców chemii do procesów galwanicznych. Taki sposób rozwiązania problemu jest często poprawny i skuteczny dla alkalicznych kąpieli do cynkowania. Tymczasem w przypadku cynku chlorkowego zmniejszenie powierzchni anod w większości przypadków wywołuje przeciwny efekt, a mianowicie doprowadza do jeszcze szybszego przyrastania stężenia Zn w elektrolicie ze względu na znaczące zwiększenie anodowej gęstości prądu. Tym samym jedynym szybkim i skutecznym rozwiązaniem w przypadku wystąpienia zbyt dużego stężenia Zn w kąpieli jest jej rozcieńczenie. Co więcej, aby zredukować tempo wzrostu zawartości cynku w elektrolicie należy nie zmniejszyć, a wręcz przeciwnie - ZWIĘKSZYĆ - powierzchnię anod w kąpieli. Powoduje to zmniejszenie anodowej gęstości prądu, polepszenie rozkładu prądu na całej powierzchni anod i w ostateczności zmniejszenie tempa wzrostu zawartości omawianego metalu, a czasami nawet ustabilizowanie jego stężenia na względnie stałym poziomie, co znacznie zmniejsza częstotliwość kosztownych i pracochłonnych operacji rozcieńczenia kąpieli.

8. Nakładanie powłok

8.1 Przebieg procesuTabela 10.1 Przykładowy przebieg (flow chart) procesu cynkowania wyrobów stalowych (tzw. stal zwykła węglowa)

Numer Nazwa etapu
1 Załadunek
2 Odtłuszczanie chemiczne
3 Płukanie
4 Płukanie
5 Trawienie
6 Płukanie
7 Płukanie
8 Odtłuszczanie elektrochemiczne
9 Płukanie
10 Płukanie
11 Aktywacja
12 Płukanie
13 Cynkowanie
14 Płukanie
15 Płukanie
17 Aktywacja
18 Pasywacja
19 Płukanie
20 Płukanie
21 Uszczelnienie
22 Suszenie


13. Identyfikacja przyczyn i rozwiązywanie problemów

13.1 Tabela wad i sposobów naprawy

Objawy Przyczyna Przeciwdziałanie
Przypalenia w szerokim zakresie gęstości prądu. Stężenie Zn w stosunku do zawartości chlorków jest za małe. Zwiększć zawartość Zn do takiego poziomu, aby stosunek stężenia Zn do stężenia Cl- był taki, jak zalecają w stosowanej technologii. Duża zawartość chlorków, w stosunku do stężenia Zn w kąpieli, często zwiększa zdolność krycia kąpieli jednak może powodować przypalenia w szerokim zakresie gęstości prądu. Istotna jest nie tyle prawidłowa zawartość Zn i chlorków, co odpowiedni stosunek stężenia obydwu tych składników. Należy przy tym pamiętać, że chlorki dodaje się najczęściej zarówno w postaci ZnCl2 jak i KCl.
Wydzielanie się pęcherzyków wodoru na katodzie przy coraz niższych gęstościach prądu Stężenie Zn w kąpieli jest za małe. Zwiększyć zawartość Zn w kąpieli.
Powłoki ciemne w obszarze niskich gęstości prądu Zanieczyszczenia metaliczne. Selektywne oczyszczanie (pofałdowana katoda ze stali nierdzewnej i zastosowanie niskich gęstości prądu. Można również zastosować oczyszczanie za pomocą pyłu cynkowego
Słaba przyczepność pasywacji do powłoki cynkowej. Zbyt duża ilość związków organicznych na powierzchni powłoki cynkowej na skutek przedozowania wybłyszczacza. Zbyt duża zawartość wybłyszczacza jest z kolei często wynikiem próby skorygowania niewystarczającej wgłębności (mocy krycia) poprzez dodatek wybłyszczacza. Zastosowanie etapu rozjaśniania (kilkunasto- do kilkudziesięciosekundowego płukania w roztworze 1 do 5 % roztworu kwasu azotowego (V)) tuż po płukaniach następujących po cynkowaniu w kąpieli słabokwaśnej. W ten sposób usuwa się nadmiar materiału organicznego pozostającego na powierzchni cynku.
Zmniejszenie zawartości składników organicznych w kąpieli.
Stosowanie dodatków nadających odporność na wysoką temperaturę, dzięki czemu przedawkowanie związków organicznych jest tłumione i ilość substancji organicznych w warstwie Zn jest zmniejszona.
Ciąg dalszy nastąpi... Ciąg dalszy nastąpi... Ciąg dalszy nastąpi...

13.6 Wyolejanie wybłyszczacza

Wybłyszczacz wyoleja się przy dodatku soli chlorkowych w określonych obszarach kąpieli. Następuje wówczas lokalne przesycenie roztworu i wysolenie związków organicznych. Bardziej równomierne rozproszenie nad kąpielą dodawanych soli chlorkowych może zminimalizować występowanie tego problemu.

Podwyższone stężenie chlorków może również wynikać z dużego odparowania wody przy wysokiej temperaturze otoczenia. Wysoka temperatura urządzeń i instalacji przyśpiesza odparowanie roztworu zwiększając tym samym stężenie chlorków. Wybłyszczacz wysala się i wypływa na powierzchnię kąpieli, kiedy stężenie chlorków niezwiązanych przez cynk w kąpieli wzrasta powyżej 170 do 205 g/l w zależności od stężenia innych składników kąpieli. Wybłyszczacz może również w takiej sytuacji tworzyć nierozpuszczalną zawiesinę w zależności od typu zastosowanego systemu wybłyszczaczy. Dalszym następstwem takiej sytuacji jest zatykanie filtrów i powstawanie matowych powłok. Rozwiązaniem problemu jest dodatek wody do kąpieli. Kąpiel powinna stać się klarowna bezpośrednio po dodaniu wody i ponownemu rozpuszczeniu wybłyszczacza.

Kolejną przyczyną wyolejania wybłyszczacza może być nadmiernie wysoka temperatura. Tzw. punkt zmętnienia oznacza temperaturę, przy której dodatki organiczne są wypierane z roztworu. Inaczej niż w przypadku soli obecnych w wodzie, rozpuszczalność dodatków do cynku chlorkowego w kąpieli maleje wraz ze wzrostem temperatury. Na punkt zmętnienia wpływa dodatkowo pH kąpieli i stężenie chlorków. Ponadto w miarę starzenia się kąpieli, wzrostu stężenia zanieczyszczeń i produktów rozkładu wybłyszczaczy, punkt zmętnienia może się obniżać. Odpowiedni system wybłyszczaczy powinien charakteryzować się punktem zmętnienia w granicach 30 - 70 oC. Wskazane jest zidentyfikowanie typowych warunków pracy kąpieli i wykorzystanie systemu wybłyszczaczy o wyższym punkcie zmętnienia, jeżeli napotykamy problem wysalania wybłyszczaczy z powodu nadmiernej temperatury i nie chcemy ponosić dodatkowych kosztów związanych z chłodzeniem kąpieli.